รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255273

 เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 27 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 มค 2563 08:44:07 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เพื่อแจ้งรายชื่อ School Partner พัฒนาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนในสังกัด
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มค 2563 10:06:27 น.
 2.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มค 2563 13:22:08 น.
 3.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มค 2563 09:02:56 น.
 4.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มค 2563 08:50:04 น.
 5.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มค 2563 12:54:11 น.

ข้อมูล ณ 6 กค 2563 00:31:36 น.
************************************