รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/503

 เรื่อง : การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีงบปร [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 5 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 5 กพ 2563 09:34:34 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 09:48:24 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 10:31:10 น.
 3.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กพ 2563 13:09:54 น.
 4.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 10:28:19 น.
 5.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 10:05:19 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 15:11:32 น.
 7.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กพ 2563 10:21:35 น.

ข้อมูล ณ 10 เมย 2563 01:12:33 น.
************************************