รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/726

 เรื่อง : เอกสารคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 18 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 18 กพ 2563 14:24:01 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เอกสารคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ แจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ www.innoobec.com
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มีค 2563 09:54:14 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กพ 2563 14:34:04 น.
 3.พังทุยพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 4.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กพ 2563 11:46:21 น.
 5.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กพ 2563 14:34:58 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กพ 2563 11:56:53 น.
 7.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กพ 2563 15:45:06 น.
 8.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กพ 2563 11:01:05 น.
 9.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 07:57:31 น.
 10.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กพ 2563 14:26:33 น.
 11.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กพ 2563 14:39:53 น.

ข้อมูล ณ 11 กค 2563 11:32:55 น.
************************************