รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/714

 เรื่อง : การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 17 กพ 2563
 ส่งโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน [เรียม สังฆจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 20 กพ 2563 11:00:37 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งและปฏิทินการออกตรวจ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 12:51:23 น.
 2.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 11:02:18 น.
 3.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 15:08:59 น.
 4.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 13:52:23 น.
 5.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 10:51:23 น.
 6.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 10:42:16 น.
 7.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 12:18:39 น.
 8.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 12:50:14 น.
 9.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 11:00:39 น.
 10.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 12:52:15 น.
 11.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 08:05:55 น.
 12.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 14:16:09 น.
 13.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 14:52:16 น.
 14.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กพ 2563 14:15:39 น.
 15.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 16.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 กพ 2563 09:02:57 น.

ข้อมูล ณ 11 กค 2563 12:16:49 น.
************************************