รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/865

 เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 27 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คมศร บุญเรือง]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 กพ 2563 16:27:37 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
-
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:34:28 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 11:41:43 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:47:02 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 10:20:43 น.
 5.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 15:01:17 น.
 6.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มีค 2563 07:49:24 น.
 7.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:27:04 น.
 8.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:56:48 น.
 9.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 18:11:55 น.
 10.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 15:29:05 น.
 11.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กพ 2563 16:28:18 น.
 12.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 10:54:01 น.
 13.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:42:46 น.
 14.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:45:03 น.
 15.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กพ 2563 16:53:53 น.
 16.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:52:47 น.
 17.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 11:52:52 น.
 18.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:55:32 น.
 19.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:59:00 น.
 20.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 11:34:33 น.
 21.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:58:05 น.
 22.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:06:06 น.
 23.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กพ 2563 16:49:27 น.
 24.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:18:39 น.
 25.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มีค 2563 12:37:48 น.
 26.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มีค 2563 10:11:15 น.
 27.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:01:07 น.
 28.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 12:41:33 น.
 29.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:05:51 น.
 30.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 10:06:17 น.
 31.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มีค 2563 08:44:40 น.
 32.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 12:40:24 น.
 33.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:56:09 น.
 34.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:02:00 น.
 35.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:44:23 น.
 36.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:53:10 น.
 37.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 10:24:52 น.
 38.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 18:28:01 น.
 39.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กพ 2563 11:09:08 น.
 40.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กพ 2563 17:07:48 น.
 41.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มีค 2563 09:05:52 น.
 42.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:41:17 น.
 43.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กพ 2563 07:45:07 น.
 44.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มีค 2563 10:35:11 น.
 45.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 46.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:00:47 น.
 47.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:53:00 น.
 48.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 49.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:24:51 น.
 50.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มีค 2563 10:07:13 น.
 51.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:17:02 น.
 52.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:36:52 น.
 53.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 14:15:37 น.
 54.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:25:13 น.
 55.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 11:44:58 น.
 56. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 11:26:35 น.
 57.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:21:43 น.
 58.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มีค 2563 08:24:31 น.
 59.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 15:57:24 น.
 60.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:05:17 น.
 61.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มีค 2563 11:35:50 น.
 62.ชุมแพวิทยายนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 63.นาจานศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 64.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 14:14:30 น.
 65.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:19:04 น.
 66.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 09:11:08 น.
 67.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กพ 2563 08:52:57 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 15:09:14 น.
************************************