รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/856

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 27 กพ 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 กพ 2563 17:27:07 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ขอให้จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มีค 2563 08:22:43 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 15:10:36 น.
************************************