รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1092

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ(รถตู้) ในการพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 มีค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 มีค 2563 16:32:08 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ(รถตู้) ในการพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 3 วันที่ 24 และ 25 มีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มีค 2563 10:38:30 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 14:15:23 น.
************************************