รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1287

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 มีค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 มีค 2563 16:10:40 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สพม.25
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มีค 2563 16:54:26 น.
 2.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มีค 2563 11:55:43 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 05:43:48 น.
************************************