รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/1806

 เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 21 พค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 พค 2563 14:07:38 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 09:00:00 น.
 2.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 08:24:37 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 14:09:22 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 08:34:54 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 14:11:29 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 16:01:41 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 08:37:55 น.
 8.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 14:17:02 น.
 9.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 พค 2563 14:39:23 น.
 10.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 07:11:33 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 พค 2563 10:13:27 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 09:38:01 น.
************************************