รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/2356

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 9 กค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [วรัญญา หาปู่ทน]
 วันเวลาที่ส่ง : 10 กค 2563 14:53:07 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 08.30 น.ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 09:38:39 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:31:14 น.
 3.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2563 19:34:46 น.
 4.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:27:20 น.
 5.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:37:03 น.
 6.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2563 12:42:52 น.
 7.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:00:00 น.
 8.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:39:28 น.
 9.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 16:21:55 น.
 10.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2563 14:49:27 น.
 11.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:21:09 น.
 12.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:03:38 น.
 13.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:32:47 น.
 14.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 13:22:50 น.
 15.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 09:51:01 น.
 16.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 07:46:28 น.
 17.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:42:27 น.
 18.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 14:55:09 น.
 19.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2563 11:32:35 น.
 20.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:33:26 น.
 21.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กค 2563 09:37:58 น.
 22.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:46:43 น.
 23.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:09:58 น.
 24.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:13:05 น.
 25.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 14:53:45 น.
 26.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 08:22:45 น.
 27.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 12:54:59 น.
 28.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:31:46 น.
 29.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2563 07:17:36 น.
 30.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 16:06:57 น.
 31.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:07:34 น.
 32.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กค 2563 07:51:43 น.
 33.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:09:35 น.
 34.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 10:00:42 น.
 35.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2563 15:03:56 น.
 36.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2563 15:32:19 น.

ข้อมูล ณ 9 สค 2563 16:08:49 น.
************************************