รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/1716

 เรื่อง : สมัครขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBECQA) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 24 เมย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 24 เมย 2562 13:27:53 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สมัครขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBECQA)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 16:17:44 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 15:23:18 น.
 3.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 14:44:44 น.
 4.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 09:53:32 น.
 5.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 10:06:23 น.
 6.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 09:39:16 น.
 7.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 พค 2562 15:50:57 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 08:46:18 น.
 9.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 15:31:36 น.
 10.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 16:13:01 น.
 11.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 14:43:50 น.
 12.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 13:56:46 น.
 13.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 11:51:04 น.
 14.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 09:38:27 น.
 15.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 11:12:07 น.
 16.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 11:44:40 น.
 17.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 18.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 10:22:52 น.
 19.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 13:54:58 น.
 20.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 11:37:46 น.
 21.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 20:29:26 น.
 22.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 14:32:09 น.
 23.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 09:43:30 น.
 24.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 09:51:57 น.
 25.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 13:13:25 น.
 26.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 19:41:22 น.
 27.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 10:25:09 น.
 28.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 19:28:11 น.
 29. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 10:53:01 น.
 30.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 เมย 2562 12:47:32 น.
 31.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 เมย 2562 14:07:50 น.
 32.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 พค 2562 09:28:28 น.
 33.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 เมย 2562 12:02:47 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 20:29:50 น.
************************************