รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ04255/1954

 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 14 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 14 พค 2562 15:27:14 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบฯ 62
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 16:07:36 น.
 2.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 19:55:50 น.
 3.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 20:36:22 น.
 4.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 09:46:47 น.
 5.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:42:01 น.
 6.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 13:28:54 น.
 7.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 09:55:47 น.
 8.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 22:12:06 น.
 9.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 16:26:08 น.
 10.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 13:58:58 น.
 11.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 17:10:32 น.
 12.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 07:53:04 น.
 13.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 15:43:22 น.
 14.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 10:17:20 น.
 15.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 พค 2562 13:25:09 น.
 16.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:40:39 น.
 17.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 15:49:23 น.
 18.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:21:26 น.
 19.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 10:13:37 น.
 20.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 พค 2562 11:17:15 น.
 21.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 17:05:30 น.
 22.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 17:14:51 น.
 23.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 16:02:56 น.
 24.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 15:50:57 น.
 25.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 20:33:00 น.
 26.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 10:51:34 น.
 27.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 11:12:42 น.
 28.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:51:42 น.
 29.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 10:14:50 น.
 30.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:53:59 น.
 31.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 13:12:54 น.
 32.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 09:21:52 น.
 33.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 15:44:37 น.
 34.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 18:04:53 น.
 35.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พค 2562 18:35:28 น.
 36.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 08:38:34 น.
 37.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พค 2562 15:07:36 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 17:29:54 น.
************************************