รายละเอียดหนังสือ คำสั่ง สพม. 25 ที่ 122/2562

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Computing Science) [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 24 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 พค 2562 15:48:10 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Computing Science)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 08:19:17 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 07:54:47 น.
 3.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 09:12:33 น.
 4.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 09:25:04 น.
 5.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 14:18:38 น.
 6.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 15:41:49 น.
 7.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 11:07:49 น.
 8.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 09:43:12 น.
 9.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 10:05:19 น.
 10.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 11:25:18 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 08:14:38 น.
 12.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 09:34:26 น.

ข้อมูล ณ 8 สค 2563 13:44:40 น.
************************************