รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/2099

 เรื่อง : การอบรมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 27 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 พค 2562 11:23:57 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.25 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ และพัฒนาความสามารถของครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในการจัดการเรียนรู้ มีระยะเวลาการดำเนินโครงการในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 และจะจัดอบรมครูที่เข้าร่วมโครงการในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning โดยกำหนดจัดอบรมครูฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) รายละเอียดดังนี้
1. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
2. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
3. อบรมครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:37:44 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 16:00:51 น.
 3.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 15:08:10 น.
 4.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 12:41:13 น.
 5.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 11:46:41 น.
 6.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:17:42 น.
 7.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:35:22 น.
 8.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 12:58:19 น.
 9.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 15:02:14 น.
 10.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 14:44:08 น.
 11.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:14:24 น.
 12.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 11:33:48 น.
 13.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 14:43:49 น.
 14.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 11:27:15 น.
 15.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 20:59:04 น.
 16.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 12:09:50 น.
 17.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 14:45:34 น.
 18. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:11:00 น.
 19.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 พค 2562 13:53:57 น.
 20.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2562 11:34:27 น.

ข้อมูล ณ 12 กค 2563 00:42:51 น.
************************************