รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕/๒๑๐๐

 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปใช้ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 28 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กัมพล ขันทะวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 28 พค 2562 13:48:41 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
รายละเอียดตามแนบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2562 16:04:44 น.
 2.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2562 19:12:51 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 05:58:38 น.
************************************