รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2109

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 27 พค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 พค 2562 11:23:00 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2562 14:29:33 น.
 2.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 13:29:21 น.
 3.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2562 08:05:33 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 13:28:51 น.
 5.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มิย 2562 17:41:24 น.
 6.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 11:50:46 น.
 7.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2562 10:07:49 น.
 8.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 12:07:51 น.
 9.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 15:36:42 น.
 10.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 11:32:12 น.
 11.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 11:50:02 น.
 12.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2562 08:57:36 น.
 13.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2562 09:17:30 น.
 14.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 13:12:03 น.
 15.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 11:36:05 น.
 16.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2562 08:22:09 น.
 17.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 13:24:13 น.
 18.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2562 09:21:27 น.
 19.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 14:41:52 น.
 20.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2562 15:38:57 น.

ข้อมูล ณ 8 สค 2563 13:44:04 น.
************************************