รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 2239

 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรยนร ี ู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 7 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 8 มิย 2562 19:02:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรยนร ี ู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 09:39:29 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 08:21:00 น.
 3.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 11:09:44 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 09:43:26 น.
 5.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 15:21:15 น.
 6.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 10:02:21 น.
 7.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 09:34:12 น.
 8.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 08:01:29 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 08:24:00 น.
 10.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 มิย 2562 08:26:40 น.

ข้อมูล ณ 9 สค 2563 16:12:42 น.
************************************