รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2274

 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 11 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 11 มิย 2562 11:48:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:52:53 น.
 2. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:08:20 น.
 3.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 14:32:40 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 14:26:39 น.
 5.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:02:34 น.
 6.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 15:23:32 น.
 7.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 14:16:35 น.
 8.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:43:27 น.
 9.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 09:04:22 น.
 10.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 11:58:29 น.
 11.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:09:33 น.
 12.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:25:33 น.
 13.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 16:11:11 น.
 14.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:35:39 น.
 15.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:05:48 น.
 16.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:12:41 น.
 17.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 15:02:38 น.
 18.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 19.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มิย 2562 14:08:25 น.
 20.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:18:40 น.
 21.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:46:24 น.
 22.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:41:39 น.
 23.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:03:41 น.
 24.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 25.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:23:19 น.
 26.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 16:01:10 น.
 27.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:22:48 น.
 28.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:01:43 น.
 29.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:57:29 น.
 30.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 08:26:24 น.
 31.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:17:29 น.
 32.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:49:09 น.
 33.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 18:37:33 น.
 34.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 14:38:15 น.
 35.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 36.มัธยมตลาดใหญ่วิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 37.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:48:15 น.
 38.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 11:58:15 น.
 39.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 11:49:27 น.
 40.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:33:46 น.
 41.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 15:22:34 น.
 42.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:31:41 น.
 43.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:12:46 น.
 44.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:48:31 น.
 45.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 12:20:24 น.
 46.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 13:13:04 น.
 47.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 11:51:04 น.
 48.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 14:38:55 น.
 49.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มิย 2562 17:33:22 น.

ข้อมูล ณ 22 มค 2564 18:49:30 น.
************************************