รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2294

 เรื่อง : แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 12 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 12 มิย 2562 13:54:59 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:37:19 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:05:22 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:58:48 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 09:49:43 น.
 5.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 15:47:50 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:34:18 น.
 7.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:59:38 น.
 8.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 09:56:41 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:59:16 น.
 10.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:37:36 น.
 11.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 12:49:01 น.
 12.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 14:16:25 น.
 13.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 12:14:33 น.
 14.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 15:58:42 น.
 15.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 11:03:05 น.
 16.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:01:39 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 22:01:01 น.
************************************