รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2230

 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับโรง [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 12 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 12 มิย 2562 15:37:22 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 08:34:04 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 15:54:53 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 17:00:22 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 09:59:09 น.
 5.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 15:48:16 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 08:50:46 น.
 7.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 13:07:12 น.
 8.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 11:05:42 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:19:48 น.
 10.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 08:47:07 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 12:14:02 น.
 12.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 08:36:03 น.
 13.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 09:54:07 น.
 14.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 09:12:51 น.
 15.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2562 16:30:44 น.
 16.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 08:32:38 น.
 17.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 07:55:02 น.
 18.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 07:56:22 น.
 19.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 08:02:59 น.
 20.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 08:52:17 น.
 21.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2562 11:10:37 น.
 22.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 09:38:26 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 22:24:09 น.
************************************