รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/2228

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะดำเนินงาน [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 14 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 14 มิย 2562 09:51:52 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะดำเนินงาน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 12:37:03 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:05:24 น.
 3.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 11:45:44 น.
 4.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 11:52:41 น.
 5.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:34:09 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 13:40:54 น.
 7.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 17:42:51 น.
 8.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 08:10:31 น.
 9.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 15:08:24 น.
 10.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 09:48:49 น.
 11.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:48:28 น.
 12.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:05:48 น.
 13.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 12:14:10 น.
 14.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 08:52:55 น.
 15.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 18:33:44 น.
 16.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 14:02:08 น.
 17.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:29:00 น.
 18.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:23:07 น.
 19.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 11:31:19 น.
 20.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 09:23:15 น.
 21.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 11:37:20 น.
 22.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 13:12:12 น.
 23.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 10:35:27 น.
 24.น้ำพองศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 25.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 08:18:30 น.
 26.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มิย 2562 09:10:05 น.
 27.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2562 13:23:03 น.

ข้อมูล ณ 12 กค 2563 01:34:45 น.
************************************