รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/7488

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 24 มิย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 มิย 2562 11:34:05 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 12:50:07 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 15:07:58 น.
 3.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 13:56:53 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 13:57:19 น.
 5.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 11:40:38 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 14:46:06 น.
 7.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มิย 2562 14:22:46 น.
 8.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 มิย 2562 11:48:54 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 12:26:41 น.
 10.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 13:58:02 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 มิย 2562 12:46:45 น.

ข้อมูล ณ 9 กค 2563 15:47:01 น.
************************************