รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/ 2950

 เรื่อง : การรับนวัตกรรม KKU Smart Learning รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 23 กค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 23 กค 2562 17:07:45 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้ดำเนินการจัดอบรมครูในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จีงแจ้งโรงเรียนในโครงการมารับนวัตกรรม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ภายในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:13:19 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:45:52 น.
 3.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:43:11 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:58:44 น.
 5.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:34:52 น.
 6.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:20:43 น.
 7.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:49:42 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กค 2562 13:13:49 น.
 9.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2562 11:03:35 น.
 10.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 11:36:24 น.
 11.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:40:59 น.
 12.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 10:17:41 น.
 13.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:05:03 น.
 14.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:34:24 น.
 15.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 15:32:14 น.
 16. กุดขอนแก่นวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 17.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 07:41:43 น.
 18.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กค 2562 09:30:16 น.
 19.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 09:42:54 น.
 20.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กค 2562 08:17:42 น.

ข้อมูล ณ 9 เมย 2563 21:24:06 น.
************************************