รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3081

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัย [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 1 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 1 สค 2562 14:33:20 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัย
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สาวะถีพิทยาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 2.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:50:25 น.
 3.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 09:30:56 น.
 4.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 09:12:24 น.
 5.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:55:13 น.
 6.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:44:06 น.
 7.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 19:34:54 น.
 8.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 09:22:04 น.
 9.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:35:44 น.
 10.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 17:22:50 น.
 11.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 15:32:59 น.
 12.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 15:04:20 น.
 13.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:26:08 น.
 14.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 13:10:49 น.
 15.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:44:31 น.
 16.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 15:37:43 น.
 17.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:26:38 น.
 18.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 11:40:45 น.
 19.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 13:39:45 น.
 20.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:50:52 น.
 21.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:00:08 น.
 22.น้ำพองศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 23.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2562 11:24:21 น.
 24.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 สค 2562 09:20:03 น.
 25.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:51:53 น.
 26.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 16:10:40 น.
 27. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 10:14:16 น.
 28.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:59:15 น.
 29.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:42:59 น.
 30.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 09:56:59 น.
 31.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:56:54 น.
 32.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:35:38 น.
 33.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 สค 2562 14:47:10 น.
 34.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 สค 2562 08:32:02 น.

ข้อมูล ณ 9 เมย 2563 19:36:43 น.
************************************