รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ ว.3128

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 5 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 สค 2562 10:20:43 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:38:53 น.
 2.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:59:50 น.
 3.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:35:18 น.
 4.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:05:35 น.
 5.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:51:11 น.
 6.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 21:56:39 น.
 7.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:41:29 น.
 8.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:26:42 น.
 9.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:16:52 น.
 10.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:00:49 น.
 11.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:12:17 น.
 12.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:24:27 น.
 13.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:31:44 น.
 14.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:37:59 น.
 15.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 08:06:14 น.
 16.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 12:12:11 น.
 17.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:48:17 น.
 18.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 09:28:02 น.
 19.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:33:54 น.
 20.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:00:06 น.
 21.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:49:27 น.
 22.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:58:29 น.
 23.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:22:19 น.
 24.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:35:50 น.
 25.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:08:47 น.
 26.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:53:54 น.
 27.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:01:31 น.
 28.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:49:41 น.
 29.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:26:09 น.
 30.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:37:59 น.
 31.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 15:34:20 น.
 32.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:17:17 น.
 33.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:14:47 น.
 34.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:08:19 น.
 35.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:22:45 น.
 36.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:54:51 น.
 37.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:42:55 น.
 38.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:20:22 น.
 39.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:24 น.
 40. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:51:25 น.
 41.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:59:42 น.
 42.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:31 น.
 43.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:37:30 น.
 44.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:46:48 น.
 45.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:04:29 น.
 46.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:01:50 น.
 47.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:48:03 น.
 48.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:37:29 น.
 49.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:11:20 น.
 50.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:04:58 น.
 51.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:18:54 น.
 52.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:41:28 น.
 53.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 07:59:43 น.
 54.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:24:03 น.
 55.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:04:31 น.
 56.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:05:54 น.
 57.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 11:25:07 น.
 58.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 59.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:50:45 น.
 60.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:41:24 น.
 61.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 15:58:50 น.
 62.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:37:44 น.
 63.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:37:04 น.
 64.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:07:04 น.
 65.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:48:30 น.
 66.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2562 09:09:57 น.
 67.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:06:35 น.
 68.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:47:15 น.
 69.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:00:43 น.
 70.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:19:48 น.
 71.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:06:27 น.
 72.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2562 21:26:48 น.
 73.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 11:25:07 น.
 74.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:30:35 น.
 75.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 21:54:48 น.
 76.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:49:40 น.
 77.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:41:04 น.
 78.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:06:44 น.
 79.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:26:42 น.
 80.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:16:52 น.
 81.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:00:49 น.
 82.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:12:17 น.
 83.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:24:27 น.
 84.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:31:44 น.
 85.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 12:12:11 น.
 86.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:48:17 น.
 87.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 09:28:02 น.
 88.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:33:54 น.
 89.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:00:06 น.
 90.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:49:27 น.
 91.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:58:29 น.
 92.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:35:50 น.
 93.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:22:19 น.
 94.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:37:59 น.
 95.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 08:06:14 น.
 96.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:46:48 น.
 97.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:04:29 น.
 98.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:01:50 น.
 99.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:48:03 น.
 100.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:38:53 น.
 101.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:59:50 น.
 102.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:35:18 น.
 103.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:05:35 น.
 104.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:51:11 น.
 105.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:37:29 น.
 106.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:11:20 น.
 107.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:04:58 น.
 108.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:18:54 น.
 109.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 21:56:39 น.
 110.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:41:29 น.
 111.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:41:28 น.
 112.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 07:59:43 น.
 113.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:34:00 น.
 114.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:23:39 น.
 115.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 17:18:24 น.
 116.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 117.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:50:45 น.
 118.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 17:29:51 น.
 119.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:24:03 น.
 120.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:04:31 น.
 121.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:41:24 น.
 122.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:13:22 น.
 123.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 124.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 13:16:45 น.
 125.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:05:54 น.
 126.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:54:51 น.
 127.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:42:55 น.
 128.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:20:22 น.
 129.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:08:47 น.
 130.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:53:54 น.
 131.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:01:31 น.
 132.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:49:41 น.
 133.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:26:09 น.
 134.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:37:59 น.
 135.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 15:34:20 น.
 136.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:17:17 น.
 137.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:14:47 น.
 138.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:08:19 น.
 139.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:24 น.
 140. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:51:25 น.
 141.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:59:42 น.
 142.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:31 น.
 143.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:22:45 น.
 144.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:37:30 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:23:59 น.
************************************