รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ ว.3130

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 5 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 สค 2562 10:27:24 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 สค 2562 21:27:36 น.
 2.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:01:24 น.
 3.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:05:20 น.
 4.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:51:30 น.
 5.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:18:31 น.
 6.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:13:08 น.
 7.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:42:15 น.
 8.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 19:44:56 น.
 9.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 16:39:45 น.
 10.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:42:41 น.
 11.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 10:08:01 น.
 12.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:37:08 น.
 13.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:51:46 น.
 14.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 21:57:40 น.
 15.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:47:35 น.
 16.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:38:28 น.
 17.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:21:31 น.
 18.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 12:13:33 น.
 19.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 09:33:08 น.
 20.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:57:05 น.
 21.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:59:13 น.
 22.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:34:53 น.
 23.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 24.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:47 น.
 25.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 26.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 13:25:00 น.
 27.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 สค 2562 14:05:19 น.
 28.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 สค 2562 13:30:24 น.
 29.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:57:06 น.
 30.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 10:42:54 น.
 31.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:02:28 น.
 32.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:39:37 น.
 33.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 12:51:58 น.
 34.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:26:58 น.
 35.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 14:14:34 น.
 36.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 สค 2562 11:23:49 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 08:58:40 น.
************************************