รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3256

 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 14 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 14 สค 2562 17:49:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 08:48:53 น.
 2.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 10:47:21 น.
 3.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 09:06:54 น.
 4.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 08:44:13 น.
 5.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 สค 2562 09:02:32 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:51:13 น.
************************************