Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40052019   เวียงวงกตวิทยาคม 60   5   65   15   3   18  
  40022011   เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 11   8   19   7   0   7  
  40012003   แก่นนครวิทยาลัย 195   0   195   122   0   122  
  40012015   แก่นนครวิทยาลัย 2 20   20   40   0   0   0  
  40032009   แวงน้อยศึกษา 72   40   145   3   1   5  
  40032007   แวงใหญ่วิทยาคม 75   15   90   8   0   8  
  40022009   โคกนางามพิทยาสรรพ์ 30   15   45   2   1   3  
  40012006   โคกสีพิทยาสรรพ์ 36   17   53   12   7   19  
  40022016   โคกโพธิ์ไชยศึกษา 25   32   57   9   4   15  
  40032005   โนนข่าวิทยา 23   13   36   11   0   11  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ