Untitled Document
   การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
 
ปี 2562
 
 
ปี 2561
 
 
 
ปี 2560
 
 
 
ปี 2559
 
 
 
ปี 2558
 
 
ปี 2557
 
 
ปี 2556
 
 
ปี 2555
 
 
 
ปี 2554
 
 

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ