Untitled Document
 
จำนวนครูและบุคคลากร โรงเรียนในสังกัด สพม.25 
               
       
ครูและบุคลากร
แยกระดับชั้น
ครูและบุคลากร
แยกแต่ล่ะประเภท
ข้าราขการครู
แยกตามวิทยฐานะ
ครูและบุคลากร
อีก 10 ปีเกษียณ
 
     
สาขาวิชาเอก      
 

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ