Untitled Document ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกแต่ละประเภท           ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562
 โรงเรียน ผอ.รร. ช่วยราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง(ผู้สอน) รวม (มีจริง) เฉลี่ย ครู/นักเรียน
ผอ. รอง ครู รวม ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ
 1) ก้านเหลืองวิทยาคม 1 0 18 19 0 0 2 0 21 14
 2) กู่ทองพิทยาลัย 1 0 12 13 0 0 3 1 17 8
 3) แก่นนครวิทยาลัย2 1 0 13 14 0 0 0 0 14 14
 4) ขอนแก่นพัฒนศึกษา 1 0 20 21 0 0 0 0 21 13
 5) ขอนแก่นวิทยายน3 1 0 14 15 0 0 0 1 16 15
 6) ขอนแก่นวิทยาลัย 1 0 15 16 0 0 2 0 18 9
 7) ขัวเรียงศึกษา 1 0 12 13 0 0 1 0 14 8
 8) คาแคนวิทยาคม 1 0 13 14 0 0 2 0 16 15
 9) โคกนางามพิทยาสรรพ์ 1 0 18 19 0 0 0 1 20 17
 10) ชุมแพพิทยาคม 1 0 19 20 1 0 2 0 21 17
 11) ชุมแพวิทยายน 1 0 16 17 0 0 1 0 18 16
 12) ซายางวิทยายน 1 0 12 13 0 0 2 1 16 9
 13) ดงบังวิทยายน 1 0 13 14 0 0 2 1 17 3
 14) ดงมันพิทยาคม 1 0 15 16 0 0 2 0 18 15
 15) ไตรคามวิทยา 1 0 13 14 0 0 3 0 17 9
 16) ท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 0 12 13 0 0 2 0 15 8
 17) เทพศิรินทร์ขอนแก่น 1 0 25 26 1 0 2 1 28 4
 18) โนนข่าวิทยา 1 0 17 18 0 0 0 0 18 12
 19) โนนสะอาดวิทยาคาร 1 0 19 20 0 0 2 0 22 14
 20) บัวแก้วพิทยาคม 1 0 14 15 0 0 3 0 18 12
 21) บ้านไผ่ศึกษา 1 0 12 13 0 0 1 0 14 10
 22) บึงไทรพิทยาคม 1 0 12 13 0 0 1 0 14 8
 23) เบญจมิตรวิทยา 1 0 13 14 0 0 2 0 16 10
 24) ประชารัฐพัฒนาการ 1 0 14 15 0 0 2 1 18 14
 25) ป่าหวายวิทยายน 1 0 12 13 0 0 2 3 18 4
 26) ผาขามวิทยายน 1 0 12 13 0 0 3 0 16 7
 27) พลพัฒนศึกษา 1 0 12 13 0 0 0 1 14 7
 28) พังทุยพัฒนศึกษา 1 0 13 14 0 0 2 0 16 10
 29) ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 0 13 14 0 0 0 0 14 10
 30) มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 0 12 13 0 0 3 0 16 8
 31) มัธยมโพนเพ็ก 1 0 12 13 0 0 0 0 13 7
 32) ยางคำพิทยาคม 1 0 18 19 0 0 3 0 22 13
 33) ลำน้ำพอง 1 0 12 13 0 0 1 1 15 10
 34) สันติพัฒนกิจวิทยา 1 0 12 13 0 0 1 1 15 9
 35) สีหราชเดโชชัย 1 0 15 16 0 0 2 1 19 6
 36) โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 0 12 13 0 0 2 0 15 10
 37) หนองขามพิทยาคม 1 0 12 13 0 0 0 0 13 11
 38) หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 0 14 15 0 0 3 0 18 11
 39) เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 0 12 13 0 0 1 0 14 6
 40) กุดขอนแก่นวิทยาคม 1 1 27 29 0 0 2 1 32 16
 41) ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1 1 43 45 0 0 1 0 46 12
 42) เขาสวนกวางวิทยานุกูล 1 1 33 35 0 0 0 0 35 19
 43) โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1 1 32 34 0 0 2 0 36 16
 44) โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 1 28 30 0 0 0 1 31 15
 45) จระเข้วิทยายน 1 1 29 31 0 1 0 0 32 13
 46) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น 1 1 28 30 0 0 0 0 30 26
 47) ท่านางแนววิทยายน 1 1 27 29 0 0 2 0 31 16
 48) ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1 1 22 24 0 0 5 1 30 10
 49) นาจานศึกษา 1 1 28 30 0 0 1 1 32 17
 50) น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1 1 35 37 0 0 0 2 39 16
 51) โนนศิลาวิทยาคม 1 1 34 36 0 0 1 2 39 18
 52) บัวใหญ่พิทยาคม 1 1 25 27 0 0 1 0 28 15
 53) บ้านไผ่พิทยาคม 1 1 34 36 0 0 3 1 40 18
 54) บ้านลานวิทยาคม 1 1 34 36 0 0 3 0 39 17
 55) บ้านแฮดศึกษา 1 1 28 30 0 0 0 0 30 18
 56) ประชารัฐวิทยาเสริม 1 1 27 29 0 0 1 1 31 16
 57) เปือยน้อยศึกษา 1 1 24 26 0 0 4 0 30 14
 58) ภูผาม่าน 1 1 25 27 0 0 5 0 32 15
 59) เวียงนครวิทยาคม 1 1 28 30 0 0 8 1 39 15
 60) เวียงวงกตวิทยาคม 1 1 34 36 0 0 3 1 40 16
 61) แวงน้อยศึกษา 1 1 33 35 0 0 2 0 37 17
 62) แวงใหญ่วิทยาคม 1 1 35 37 0 0 1 0 38 16
 63) ศรีหนองกาววิทยา 1 1 16 18 0 0 2 0 20 14
 64) สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 1 25 27 0 0 1 1 29 17
 65) หนองตาไก้ศึกษา 1 1 15 17 0 0 1 0 18 13
 66) จตุรมิตรวิทยาคาร 1 2 57 60 0 0 0 0 60 20
 67) ฝางวิทยายน 1 2 45 48 0 0 0 1 49 17
 68) หนองนาคำวิทยาคม 1 2 40 43 0 0 2 0 45 19
 69) ชนบทศึกษา 1 3 60 64 0 0 1 1 66 19
 70) พล 1 3 86 90 0 1 2 0 93 20
 71) หนองสองห้องวิทยา 1 3 60 64 0 0 1 1 66 18
 72) อุบลรัตน์พิทยาคม 1 3 61 65 0 0 1 2 68 19
 73) กัลยาณวัตร 1 4 195 200 0 0 0 0 200 20
 74) แก่นนครวิทยาลัย 1 4 212 217 0 0 0 0 217 20
 75) ขอนแก่นวิทยายน 1 4 234 239 1 0 1 0 239 20
 76) ขามแก่นนคร 1 4 107 112 0 2 0 1 115 18
 77) ชุมแพศึกษา 1 4 159 164 0 0 1 0 165 19
 78) นครขอนแก่น 1 4 107 112 0 2 1 1 116 20
 79) น้ำพองศึกษา 1 4 139 144 1 0 4 2 149 20
 80) บ้านไผ่ 1 4 153 158 0 1 3 3 165 19
 81) ภูเวียงวิทยาคม 1 4 121 126 0 0 3 1 130 19
 82) มัญจาศึกษา 1 4 102 107 0 0 1 3 111 19
 83) ศรีกระนวนวิทยาคม 1 4 145 150 0 0 10 0 160 18
 84) หนองเรือวิทยา 1 4 127 132 0 0 5 1 138 19
รวม 84 92 3513 3689 4 7 145 44 138 1181
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ