Untitled Document ข้อมูลข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ           ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562
 ประเภท จำนวน (คน)
 ครูผู้ช่วย 287  
 ครู 510  
 ครู ค.ศ.2 443  
 ครู ค.ศ.3 1,946  
 ครู ค.ศ.4 11  
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.2 6  
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.3 43  
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.4 1  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.2 0  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.3 72  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.4 6  
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ