Untitled Document ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีก 10 ปีข้างหน้าจะเกษียณ           ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562
 ประเภท จำนวน (คน)
 ปี พ.ศ. 2563 142  
 ปี พ.ศ. 2564 151  
 ปี พ.ศ. 2565 167  
 ปี พ.ศ. 2566 152  
 ปี พ.ศ. 2567 139  
 ปี พ.ศ. 2568 129  
 ปี พ.ศ. 2569 100  
 ปี พ.ศ. 2570 83  
 ปี พ.ศ. 2571 113  
 ปี พ.ศ. 2572 93  
 
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ