Untitled Document           
ข้าราชการครูในสังกัดสำเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอก
     
4,182 คน 1,595 คน 26 คน
 
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ