Untitled Document           
ข้าราชการครูในสังกัดสำเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอก
     
4,182 คน 1,595 คน 26 คน
 
  ระดับปริญญาตรี  สำเร็จระดับ ปริญญาตรี จำนวน 4,182 คน   มีผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี มากกว่า 1 ใบ จำนวน 12 คน
  การเงินการธนาคาร18
  การจัดการการผลิตพืช1
  การจัดการกีฬา1
  การจัดการทั่วไป43
  การตลาด4
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม1
  การแนะแนว18
  การบริหารการศึกษา21
  การบริหารทั่วไป7
  การบริหารรัฐกิจ7
  การบริหารโรงเรียน1
  การบัญชี18
  การปกครองท้องถิ่น1
  การประถมศึกษา18
  การฝึกและการจัดการกีฬา9
  การฝึกและการจัดการศึกษา1
  การพัฒนาชุมชน10
  การเมืองการปกครอง9
  การวัดและประเมินผล23
  การศึกษาปฐมวัย4
  การศึกษาพิเศษ7
  การสหกรณ์1
  การสื่อสารมวลชน1
  การออกแบบอุตสาหกรรม1
  เกษตรศาสตร์69
  คณิตศาสตร์448
  คณิตศาสตร์ - เคมี15
  คณิตศาสตร์ - ชีววิทยา32
  คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์56
  คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์7
  คณิตศาสตร์ประยุกต์5
  คหกรรม63
  คอมพิวเตอร์34
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ20
  คอมพิวเตอร์ศึกษา61
  เคมี185
  เคมี - ชีววิทยา38
  โคเนื้อ-โคนม1
  จิตรกรรม1
  จิตวิทยา40
  จุลชีววิทยา4
  ช่างโลหะ4
  ช่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง1
  ชีววิทยา120
  ชีววิทยา - เคมี8
  ดนตรี61
  ดุริยางคศิลป์15
  ทัศนศิลป์9
  เทคโนโลยีการเกษตร13
  เทคโนโลยีชีวภาพ 1
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา29
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา8
  เทคโนโลยีสารสนเทศ4
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4
  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1
  เทคโนโลยีอาหาร1
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม8
  ไทยศึกษา5
  ธุรกิจศึกษา14
  นฤมิตศิลป์1
  นาฏยศิลป์4
  นาฏยสังคีต1
  นาฏศิลป์37
  นิติศาสตร์5
  นิเทศศาสตร์4
  แนะแนว9
  บรรณารักษ์46
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์1
  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ4
  บริหารการศึกษา33
  บริหารงานบุคคล1
  บริหารทั่วไป1
  บริหารธุรกิจ9
  บริหารรัฐกิจ4
  บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ4
  ประติมากรรม4
  ประถมศึกษา5
  ประวัติศาสตร์30
  ปรัชญา4
  ผ้าและเครื่องแต่งกาย4
  พบาบาลศาสตร์8
  พลศึกษา183
  พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู1
  พัฒนาการเด็กและครอบครัว1
  พัฒนาชุมชน18
  พัฒนาสังคม4
  พืชศาสตร์8
  ฟิสิกส์180
  ฟิสิกส์ - ชีววิทยา4
  ภาษาจีน26
  ภาษาญี่ปุ่น5
  ภาษาไทย353
  ภาษาฝรั่งเศส13
  ภาษาเยอรมัน4
  ภาษาและวรรณคดีไทย4
  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ4
  ภาษาเวียดนาม4
  ภาษาอังกฤษ 458
  ภูมิศาสตร์21
  โภชนาการชุมชน18
  มัธยมศึกษา73
  รัฐประศาสนศาสตร์24
  วัฒนธรรมศึกษา1
  วิทยาการคอมพิวเตอร์38
  วิทยาการจัดการ4
  วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ8
  วิทยาศาสตร์การกีฬา15
  วิทยาศาสตร์การเกษตร4
  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์5
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป234
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม9
  วิทาศาสตร์-สถิติ1
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
  วิศวกรรมเคมี1
  วิศวกรรมศาสตร์4
  วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล9
  วิศวกรรมอุตสาหการ5
  ศาสตร์คอมพิวเตอร์1
  ศาสนา1
  ศิลปกรรม14
  ศิลปกรรมศาสตร์1
  ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์1
  ศิลปศึกษา80
  ศิลปะการแสดง4
  ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน1
  ศิลปะไทย1
  ศิลปะศึกษา1
  ศิลปะอุตสาหกรรม1
  ศึกษาศาสตร์1
  เศรษฐศาสตร์4
  เศรษฐศาสตร์การคลัง5
  เศรษฐศาสตร์การเงิน1
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์9
  ส่งเสริมการเกษตร13
  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์4
  สถิติ21
  สังคมศึกษา320
  สารนิเทศศาสตร์1
  สารสนเทศศาสตร์8
  สิ่งแวดล้อม1
  สื่อสารมวลชน1
  สุขศึกษา24
  สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ1
  โสตทัศนศึกษา1
  อาหารและโภชนาการ5
  อิเล็กทรอนิกส์4
  อุตสาหกรรม15
  อุตสาหกรรมศิลป์72
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ