Untitled Document           
ข้าราชการครูในสังกัดสำเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอก
     
4,182 คน 1,595 คน 26 คน
 
  ระดับปริญญาโท  สำเร็จระดับ ปริญญาโท จำนวน 1,595 คน   มีผู้ที่สำเร็จปริญญาโท มากกว่า 1 ใบ จำนวน 7 คน
  การจัดการท่องเที่ยว1
  การจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร1
  การจัดการสารสนเทศ3
  การจัดการสำหรับผู้บริหาร1
  การแนะแนว7
  การบริหารการจัดการทั่วไป1
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา1
  การบัญชี1
  การแปลภาษาอังกฤษและไทย1
  การผลิตสัตว์2
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต1
  การพัฒนาครอบครัวและสังคม1
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1
  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้35
  การวัดและประเมินผล25
  การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา7
  การสอนคณิตศาสตร์7
  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1
  การสอนคอมพิวเตอร์2
  การสอนเคมี4
  การสอนเคมี1
  การสอนชีววิทยา2
  การสอนฟิสิกส์7
  การสอนภาษาไทย12
  การสอนภาษาอังกฤษ21
  การสอนวิทยาศาสตร์15
  การสอนสังคม11
  กีฏวิทยา1
  คณิตศาสตร์36
  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1
  คณิตศาสตร์ศาสตร์ประยุกต์1
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต2
  คอมพิวเตอร์ศึกษา5
  เคมี15
  เคมี-ชีววิทยา1
  เคมีอินทรีย์3
  จิตวิทยาการแนะแนว27
  จิตวิยาการศึกษาและการใช้คำปรึกษา1
  ชีวเคมี1
  ชีววิทยา15
  ดนตรีไทย1
  ดนตรีศึกษา2
  ดุริยางคศิลป์2
  เทคโนโลยีการศึกษา63
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา5
  เทคโนโลยีสารสนเทศ7
  เทคโนโลยีอาชีวศึกษา1
  เทคโนโลยีอาหาร1
  ไทยคดี1
  ไทยศึกษา11
  ไทยศึกษาสาขาสังคมศาสตร์1
  นโยบายสาธารณะ1
  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้33
  นาฏยศิลป์ไทย1
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต2
  บรรณารักษศาสตร์2
  บรรณารักษ์ศาสตร์และวารนิเทศศาสตร์1
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์3
  บริหารการศึกษา612
  บริหารนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน1
  บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา1
  ปฐพีศาสตร์1
  ประวัติศาสตร์1
  พฤกษศาสตร์1
  พลศึกษา18
  พัฒนาสังคม1
  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้1
  พันธุศาสาตร์1
  พืชไร่1
  ฟิสิกส์7
  ฟิสิกส์วิศวกรรม1
  ไฟฟ้า1
  ภาษาจีน1
  ภาษาไทย21
  ภาษาและวรรณคดีไทย1
  ภาษาศาสตร์1
  ภาษาอังกฤษ19
  ภูมิศาสตร์1
  เยอรมัน1
  รัฐประศาสนศาสตร์1
  รัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะ1
  รัฐศาสตร์การปกครอง3
  โรคพืช1
  วัดผลและประเมินผล7
  วิจัยการศึกษา1
  วิจัยและประเมินผลการศึกษา13
  วิจัยวัดผลและสถิติฯ1
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม1
  วิทย์ความงามและสุขภาพ1
  วิทยาการคอมพิวเตอร์7
  วิทยาศาสตร์ศึกษา91
  ศาสนาและปรัชญา1
  ศิลปศึกษา1
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์1
  ส่งเสริมการเกษตร1
  สถิติประยุกต์6
  สังคมพัฒนาชุมชน1
  สังคมวิทยาการพัฒนา2
  สังคมศึกษา29
  สังคมสงเคราะห์1
  สิ่งแวดล้อม3
  สุขศึกษา3
  หลักสูตรและการสอน306
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ