Untitled Document           
ข้าราชการครูในสังกัดสำเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอก
     
4,182 คน 1,595 คน 26 คน
 
  ระดับปริญญาเอก  สำเร็จระดับ ปริญญาเอก จำนวน 26 คน  
  หลักสูตรและการเรียนการสอน4
  วิทยาศาสตร์บันฑิต1
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา1
  วิทยาศาสตร์การศึกษา1
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1
  วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม1
  วัฒนธรรมศาสตร์3
  ฟิสิกส์1
  พระพุทธศาสตร์ฯ1
  นิติศาสตร์1
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1
  เทคโนโลยีการศึกษา1
  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา1
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา1
  การบริหารการศึกษา7
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ