Untitled Document
     
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนในสังกัด
กลุ่มโรงเรียน ขนาด ร.ร.ในสังกัด  
 
  โรงเรียนตามนโยบาย
  การพัฒนาคุณการศึกษา
      - โรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) --> จำนวน 29 โรงเรียน
      - โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดใหญ่) --> จำนวน 9 โรงเรียน
      - โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดกลาง) --> จำนวน 5 โรงเรียน
      - โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดเล็ก) --> จำนวน 7 โรงเรียน
      - โรงเรียนมาตรฐานสากล --> จำนวน 33 โรงเรียน
      - โรงเรียนสุจริต --> จำนวน 10 โรงเรียน
      - โรงเรียนการแข่งขันสูง --> จำนวน 8 โรงเรียน
      - โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล --> จำนวน 1 โรงเรียน
      - โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 1 แบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่ออุดมศึกษา --> จำนวน 2 โรงเรียน
      - โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 2 แบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) --> จำนวน 23 โรงเรียน
      - โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 3 แบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น --> จำนวน 5 โรงเรียน
      - โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 4 แบบการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง --> จำนวน 2 โรงเรียน
      - โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา --> จำนวน 10 โรงเรียน
      - โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 --> จำนวน 7 โรงเรียน
      - โรงเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ --> จำนวน 1 โรงเรียน
      - โรงเรียนวิถีพุทธ --> จำนวน 36 โรงเรียน
      - โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 --> จำนวน 1 โรงเรียน
      - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 --> จำนวน 36 โรงเรียน

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ