Untitled Document
โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 36 โรงเรียน
11) มัญจาศึกษา ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
12) ชนบทศึกษา ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท ขอนแก่น
13) เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
14) ท่าศาลาประชานุสรณ์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
15) คำแคนวิทยาคม ตำบล คำแคน อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
16) มัธยมโพนเพ็ก ตำบล โพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
17) โคกโพธิ์ไชยศึกษา ตำบล บ้านโคก อำเภอ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
18) ศรีหนองกาววิทยา ตำบล สำโรง อำเภอ หนองสองห้อง ขอนแก่น
19) โนนข่าวิทยา ตำบล โนนข่า อำเภอ พล ขอนแก่น
20) แวงใหญ่วิทยาคม ตำบล แวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ