Untitled Document
โรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล
1) ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 - 499 คนลงมา จำนวน 56 โรงเรียน
2) ขนาดกลาง ตั้งแต่ 500 - 1499 คน จำนวน 15 โรงเรียน
3) ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1500 - 2499 คน จำนวน 5 โรงเรียน
4) ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2500 คนขึ้นไป จำนวน 8 โรงเรียน
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ