Untitled Document
โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดใหญ่) จำนวน 9 โรงเรียน
1) กัลยาณวัตร ปี พ.ศ. 2526, 2533, 2541, 2554
2) แก่นนครวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2525, 2545
3) ขอนแก่นวิทยายน ปี พ.ศ. 2539
4) ชุมแพศึกษา ปี พ.ศ. 2549, 2558
5) บ้านไผ่ ปี พ.ศ. 2531, 2553
6) น้ำพองศึกษา ปี พ.ศ. 2542, 2550
7) นครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2537
8) ศรีกระนวนวิทยาคม ปี พ.ศ. 2544, 2548, 2552
9) ขามแก่นนคร ปี พ.ศ. 25432555
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ