Untitled Document
โรงเรียนการแข่งขันสูง จำนวน 8 โรงเรียน
1) ขอนแก่นวิทยายน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2) กัลยาณวัตร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3) แก่นนครวิทยาลัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4) บ้านไผ่ ตำบล ในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
5) ศรีกระนวนวิทยาคม ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น
6) น้ำพองศึกษา ตำบล วังชัย อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
7) ชุมแพศึกษา ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
8) หนองเรือวิทยา ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ ขอนแก่น
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ