Untitled Document
โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน
1) แก่นนครวิทยาลัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ