Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40022013 ชนบทศึกษา หมู่ 3 207 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ หมู่ 2 บ้านห้วยไร่ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา หมู่ 8 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
40022018 บ้านแฮดศึกษา หมู่ 1 บ้านแฮด ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
40022019 หนองขามพิทยาคม หมู่ 12 หนองขาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
40032002 พล หมู่ 11 ศรีรุ่งเรือง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ หมู่ 2 โสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
40032005 โนนข่าวิทยา หมู่ - บ่อตะครอง-โนนฝ้าย ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
40032006 พลพัฒนศึกษา หมู่ 6 บ้านฮ่องหอย ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม หมู่ 7 เมืองทอง ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ