Untitled Document
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น รายโรงเรียน ในสังกัด สพม.25    ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 รหัสโรงเรียน  ชื่อโรงเรียน  รวมระดับประถม  ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6  รวมระดับมัธยม  รวมทั้งหมด
 40012002  กัลยาณวัตร  0  557  456  577  686  594  671  3541  3541
 40052018  กุดขอนแก่นวิทยาคม  0  74  95  111  73  61  69  483  483
 40022006  กู่ทองพิทยาลัย  0  20  25  31  12  12  10  110  110
 40032011  ก้านเหลืองวิทยาคม  0  38  44  51  50  31  50  264  264
 40012011  ขอนแก่นพัฒนศึกษา  0  26  39  38  23  15  13  154  154
 40012001  ขอนแก่นวิทยายน  0  747  716  715  786  823  782  4569  4569
 40012012  ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  0  83  99  116  103  77  78  556  556
 40012014  ขอนแก่นวิทยายน 3  0  44  36  44  27  35  24  210  210
 40012009  ขอนแก่นวิทยาลัย  0  33  30  27  27  6  13  136  136
 40052007  ขัวเรียงศึกษา  0  22  26  23  19  8  15  113  113
 40012016  ขามแก่นนคร  0  312  304  314  218  216  241  1605  1605
 40022008  คำแคนวิทยาคม  0  33  50  38  34  33  20  208  208
 40052006  จตุรมิตรวิทยาคาร  0  201  186  186  137  128  122  960  960
 40052002  จระเข้วิทยายน  0  102  81  54  108  39  50  434  434
 40022013  ชนบทศึกษา  0  212  278  240  130  113  122  1095  1095
 40052008  ชุมแพพิทยาคม  0  66  73  62  32  36  35  304  304
 40052010  ชุมแพวิทยายน  0  93  54  54  65  24  28  318  318
 40052004  ชุมแพศึกษา  0  510  462  544  451  468  435  2870  2870
 40052016  ซำยางวิทยายน  0  18  25  25  16  13  14  111  111
 40042021  ดงบังวิทยายน  0  14  5  10  6  2  7  44  44
 40042002  ดงมันพิทยาคม  0  26  35  35  22  35  39  192  192
 40042018  ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  0  67  70  44  50  21  43  295  295
 40032010  ท่านางแนววิทยายน  0  72  77  88  53  60  51  401  401
 40022012  ท่าศาลาประชานุสรณ์  0  16  26  17  21  10  4  94  94
 40012007  นครขอนแก่น  0  453  426  353  226  232  239  1929  1929
 40052013  นาจานศึกษา  0  88  98  80  62  72  45  445  445
 40042004  น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  0  72  78  86  51  60  66  413  413
 40042001  น้ำพองศึกษา  0  500  469  552  336  349  345  2551  2551
 40042012  บัวแก้วพิทยาคม  0  35  37  47  46  29  17  211  211
 40042003  บัวใหญ่พิทยาคม  0  61  76  93  43  39  57  369  369
 40042011  บึงไทรพิทยาคม  0  25  8  24  12  15  17  101  101
 40022002  บ้านลานวิทยาคม  0  115  122  125  84  66  45  557  557
 40022018  บ้านแฮดศึกษา  0  109  107  103  57  69  68  513  513
 40022001  บ้านไผ่  0  506  397  509  470  455  465  2802  2802
 40022004  บ้านไผ่พิทยาคม  0  92  111  129  57  76  74  539  539
 40022003  บ้านไผ่ศึกษา  0  14  25  29  21  15  8  112  112
 40022015  ประชารัฐพัฒนาการ  0  30  31  60  44  36  20  221  221
 40012022  ประชารัฐวิทยาเสริม  0  75  73  74  69  56  44  391  391
 40012021  ป่าหวายวิทยายน  0  13  5  15  8  6  4  51  51
 40052014  ผาขามวิทยายน  0  14  15  29  8  17  10  93  93
 40012019  ฝางวิทยายน  0  134  173  170  80  74  88  719  719
 40032002  พล  0  315  303  284  259  259  217  1637  1637
 40032006  พลพัฒนศึกษา  0  19  14  13  15  16  19  96  96
 40042005  พังทุยพัฒนศึกษา  0  38  32  38  25  31  25  189  189
 40052021  ภูผาม่าน  0  82  86  95  86  69  43  461  461
 40052017  ภูเวียงวิทยาคม  0  424  415  405  338  318  310  2210  2210
 40022007  มัญจาศึกษา  0  379  323  319  273  284  274  1852  1852
 40052003  มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  0  18  22  21  14  15  18  108  108
 40022010  มัธยมโพนเพ็ก  0  25  27  7  19  13  10  101  101
 40042007  ม่วงหวานพัฒนศึกษา  0  32  30  28  29  12  11  142  142
 40042016  ยางคำพิทยาคม  0  42  49  47  36  33  25  232  232
 40042010  ลำน้ำพอง  0  18  8  31  27  18  13  115  115
 40042015  ศรีกระนวนวิทยาคม  0  475  437  455  442  423  453  2685  2685
 40032015  ศรีหนองกาววิทยา  0  53  60  54  33  32  40  272  272
 40032017  สันติพัฒนกิจวิทยา  0  21  17  26  15  20  11  110  110
 40012005  สาวะถีพิทยาสรรพ์  0  86  82  89  55  50  46  408  408
 40012010  สีหราชเดโชชัย  37  14  23  19  7  5  8  76  76
 40022019  หนองขามพิทยาคม  0  40  29  30  19  9  10  137  137
 40052015  หนองตาไก้ศึกษา  0  61  51  45  29  22  17  225  225
 40052022  หนองนาคำวิทยาคม  0  127  135  123  71  88  88  632  632
 40032012  หนองสองห้องวิทยา  0  244  238  178  171  199  176  1206  1206
 40052001  หนองเรือวิทยา  0  512  442  481  401  372  355  2563  2563
 40052009  หนองเสาเล้าวิทยาคาร  0  46  27  27  25  23  26  174  174
 40042014  อุบลรัตน์พิทยาคม  0  213  219  228  176  128  162  1126  1126
 40042019  เขาสวนกวางวิทยานุกูล  0  98  102  95  60  72  55  482  482
 40012004  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  0  93  115  87  72  42  38  447  447
 40012008  เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  0  31  12  20  40  22  18  143  143
 40032014  เบญจมิตรวิทยา  0  10  35  32  8  26  9  120  120
 40022005  เปือยน้อยศึกษา  0  105  83  71  56  46  52  413  413
 40052020  เวียงนครวิทยาคม  0  82  98  66  77  62  62  447  447
 40052019  เวียงวงกตวิทยาคม  0  100  96  88  87  89  85  545  545
 40022011  เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  0  16  21  12  19  9  8  85  85
 40012003  แก่นนครวิทยาลัย  0  716  619  675  807  762  691  4270  4270
 40012015  แก่นนครวิทยาลัย 2  0  55  34  27  24  16  20  176  176
 40032009  แวงน้อยศึกษา  0  96  97  112  89  86  84  564  564
 40032007  แวงใหญ่วิทยาคม  0  127  131  119  58  73  68  576  576
 40022009  โคกนางามพิทยาสรรพ์  0  47  49  55  26  25  28  230  230
 40012006  โคกสีพิทยาสรรพ์  0  56  51  71  50  68  60  356  356
 40022016  โคกโพธิ์ไชยศึกษา  0  85  91  89  82  94  68  509  509
 40032005  โนนข่าวิทยา  0  49  49  52  48  20  31  249  249
 40032016  โนนศิลาวิทยาคม  0  103  144  106  60  65  69  547  547
 40032008  โนนสะอาดวิทยาคาร  0  53  48  43  47  29  32  252  252
 40032004  โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  0  37  23  26  26  13  15  140  140
 40032013  ไตรคามวิทยา  0  25  29  27  16  19  21  137  137
 รวม 37 10,990 10,539 10,838 9,140 8,603 8,419 58,529 58,529

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ