สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
30 พ.ย. 2559

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 30-11-2016-10-39-3720161130103544-14137.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 30-11-2016-10-39-3720161130103929-30706.pdf
2). 30-11-2016-10-39-3720161130103936-3884.pdf

อ่าน : 591 ครั้ง