สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
30 ธ.ค. 2559

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 30-12-2016-16-39-2120161230163606-9160.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 30-12-2016-16-39-2120161230163918-26826.pdf
2). 30-12-2016-16-39-2120161230163623-4998.pdf
3). 30-12-2016-16-39-2120161230163614-23649.pdf

อ่าน : 2999 ครั้ง