สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 ม.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-01-2017-15-47-3920170106154639-21807.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 06-01-2017-15-47-3920170106154732-9705.pdf
2). 06-01-2017-15-47-3920170106154722-18236.xlsx

อ่าน : 680 ครั้ง