สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ม.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขยายเวลาการดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-01-2017-10-11-4620170111101143-10774.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 628 ครั้ง