สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2 มี.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  เสนอชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Offiec 365 Education ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา Thailand Partners Learning

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-03-2017-9-02-552017030690255-12975.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 578 ครั้ง